bgdeen

Програми на Европейския социален фонд

 

 • Шанс за младежи в риск „Млад шанс”

  Бенефициент: Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”

  Номер на проекта: BG51PO001-7.0.07-0240-C0001

  Продължителност: 7.05 2013 – 31.12. 2014

  Партньори:

  Германия: Интернационален Бунд/ Internationnaler Bund

  Австрия: Институт за насърчаване на професионалното обучение Горна Австрия/  Berufsförderungsinstitut

  Обща стойност на проекта: 271 281, 90 лева

  Обща цел на проекта:

  Проектът цели повишаване на социалните и методически компетентности на преподавателите от клоновете на ДП „БГЦПО” за работа с младежи в риск на пазара на труда и развиване на техните персонални качества като преподаватели на възрастни.

  Неговите резултати ще създадат условия за подобряване на конкурентноспособността и повишаване на пригодността за заетост на безработни младежи от уязвимите/ рискови групи на пазара на труда посредством реализирането на комплекс от мерки, отговарящи на техните специфични потребности от обучение по ключови компетентности и мотивация за активно поведение на пазара на труда.

  Специфични цели:

  • Систематизиране на конкретните потребности на преподавателите от обучение
  • Проучване на опита на обучаващи институции в Германия и Австрия
  • Разработване на Модел за подготовка на младежи в риск за пълноценно включване в професионално обучение, учебен план и програма за обучение на мултипликатори и преподаватели
  • Разработване на Ръководство за преподаватели
  • Обучение на мултипликатори и преподаватели
  • Тестване на разработените документи (модел, учебен план, учебна програма и ръководство) чрез социален експеримент с безработни младежи в риск

  Целева група:

  Обучаващи в клонове на ДП „БГЦПО” , които провеждат професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на безработни лица, регистрирани в ДБТ, от групите в неравностойно положение на пазара на труда, предимно младежи до 29 години.

  Резултати:

  • Две работни посещения в Германия и Австрия
  • Идентифицирани 2 Модела (немски и австрийски) за подготовка на преподаватели на възрастни за работа с младежи в риск за включването им в обучение за пазара на труда
  • Разработен български модел за индивидуална и групова работа с младежи в риск на пазара на труда; Разработени учебен план и учебна програма за обучение на преподаватели за работа с младежи с риск
  • Обучени 11 мултипликатори от всички клонове на ДП „БГЦПО”
  • Обучени 40 преподаватели от всички клонове на ДП „БГЦПО”
  • Отпечатване на 100 бр. ръководства за преподаватели на възрастни
  • Проведен социален експеримент за тестване на разработения български модел за индивидуална и групова работа с младежи в риск за включване на пазара на труда с 50 участници- младежи до 29 години.
 • Повишаване на конкурентноспособността чрез професионално и мотивационно обучение „Про-мотив”

  Номер на проекта: ESF-110-09-12001

  Бенефициент: ДП „Българо-германски център за професионално обучение”

  Продължителност: 1.07.2013 – 28.02.2014

  Обща цел на проекта:

  Подобряване на конкурентно способността и повишаване на пригодността за заетост на безработните лица от рисковите групи на пазара на труда посредством реализирането на комплекс от мерки, отговарящи на техните специфични потребности и изискванията на работодателите: обучения за придобиване на знания и умения по професии и специалности, на ключови компетентности и мотивация за активно поведение на пазара на труда.

  Обща стойност на проекта: 144 567, 68 лева

  Специфични цели:

  1. Провеждане на професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалностите:
   • Текстообработване- в клон Плевен, клон Царево и клон Стара Загора
   • Заваряване- в клон Стара Загора
   • Касиер- в клон Стара Загора
  2. Провеждане на професионално обучение по част от професия:
   • Оператор информационно осигуряване- в клон Пазарджик
   • Сътрудник в малък и среден бизнес- в клон Царево
   • Фризьор- в клон Смолян
  3. Провеждане на обучение по ключови компетентности:
   • Общуване на чужд език- Английски език ниво А1- в клон Пазарджик
   • Обществени и граждански компетентности- в клон Стара Загора
   • Инициативност и предприемачество- в клон Плевен, клон Смолян и клон Стара Загора
   • Инициативност и предприемачество- в клон Плевен, клон Смолян и клон Стара Загора
   • Инициативност и предприемачество чрез конкурентно предимство в туризма чрез сомелиерство
  4. Провеждане на мотивационно обучение на всички лица
  5. Разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване на всички бенефициенти

  Целева група:

  1. Безработни лица, регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда” в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево и съответните региони
  2. Лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда:
  • Младежи до 29 години
  • Продължително безработни лица
  • Лица над 50-годишна възраст
  • Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско образование
  • Хора с увреждания и други
  1. Лица, навършили 16 години, с основно образование

  Резултати:

  1. 74 лица, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация по специалностите: Текстообработване, Заваряване, Касиер
  1. 38 лица, обучени по част от професията: Оператор информационно осигуряване, Сътрудник малък и среден бизнес, Фризьор
  2. 112 безработни лица, придобили нови ключови компетентности по: Общуване на чужд език- Английски език ниво А1, Обществени и граждански компетентности, Инициативност и предприемачество, Инициативност и предприемачество чрез конкурентно предимство в туризма чрез сомелиерство
  3. 112 лица преминали мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда
  4. 112 лица, преминали мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда
  5. Разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване на всички участници в обучението.