bgdeen

Програма „Учене през целия живот“

 

 • Помислете добре! – Дългът е сериозен проблем (TT-DISI)

  Водеща организация:
  Ascari s.r.o. – Чехия
  Период на реализация:
  01.08.2011 – 31.07.2013 г.
  Източници на финансиране:
  Програма за учене през целия живот– Грюндвиг, Партньорства
  Партньори:
  България– ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Пазарджик
  Великобритания – Crystal Presentations Ltd
  Холандия – De Plannenmakers bv
  Италия – Cooperativa Sociale di Solidarietà a r. l . ASPIC (Associazione Per lo sviluppo dell’Individuo e della Comunità)
  Италия- N.E.E.D. – Network for European Economic Development – E.E.I.G. (European Economic Interest Group)
  Литва- Klaipėdos apskrities teisininkų klubas
  Словения- ZaM – Zavod za mladino

  Главна цел:

  Главната цел на този проект е да повиши осведомеността за финансовото образование и компетенции на хората с по-ниско ниво на образование, които лесно могат да станат „жертви” на лихвари или небанкови институции.

  Специфични цели:

  Специфична цел на проекта е да се разработи специален курс на обучение, който ще предостави ценна информация за целевата група на проекта. Семинари, наръчник и уеб сайт ще допринесат за намаляване на хората, застрашени от попадането в капана на дълговете.

  Целева група:

  Хора, които често попадат в капан от дългове. Хора с по-ниско образование, които не четат внимателно или изобщо условията в договорите или не ги разбират правилно, но все пак  решават да подпишат такива споразумения, защото се нуждаят бързо от пари.

  Резултати и въздействие:

  Основната идея на това партньорство най-вече е да осигури образователни презентации за тези, които се нуждаят от тях. Партньорите ще бъдат отговорни за проучване на пазара във всяка държава. Този анализ ще предостави на партньорите  ценна информация от участниците, по отношение на техния интерес и желание да присъстват на лекции като тези, важността на темата и нейното въздействие и целесъобразност върху живота им. Очаква се да достигнат общо най-малко 600 души в 8 страни. Освен това, тези показатели лице в лице ще бъдат подкрепени от очаквания брой от 2000 посетители на уеб страницата.

  Въздействие върху участниците:

  Специално внимание ще бъде отделено на проблеми, пред които участниците са изправени. Участниците ще имат възможност да открият несъвършенства и липса на познания в дадена област и да ги подобрят. Те ще получат шанс да развият своя потенциал. От участниците ще се очаква да покажат активно участие и да правят стъпки напред, докато се занимават с финансовите си въпроси. Ще се стартира сътрудничество, ще бъдат направени нови контакти. За тях ще бъде осигурена по-добра социална интеграция за тях. Ще им бъдат показани примери за правилна комуникация с представители на финансовите институции, задаване на адекватни въпроси и границите в разговора. Всичко това трябва да доведе до подходящи резултати.

   

 • Наставнически умения за преподаватели в ПОО за засилване на предприемаческия растеж” – mENTERing

  Водеща организация:
  Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център– Сандански
  Източници на финансиране:
  Програма за учене през целия живот– Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации
  Партньори:
  България– ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Пазарджик
  Испания- SCIENTER Spain S.A.
  Гърция– Militos emerging technologies & services (Filippos Karamanlis & Co.)
  Гърция-   OLN Learning

  Великобритания – Inova Consultancy Ltd

  Основни цели:

  –          Да се фокусира върху новата роля на обучителите в ПОО като наставници

  –          Да трансферира и адаптира наръчника за наставничество за нуждите на обучители в ПОО;

  –          Да се фокусира върху ролята на обучителите в ПОО като наставници на предприемачи;

  –          Да тества комбиниран курс за обучение на обучители за наставничество на предприемачи;

  –          Да валидира наставническите умения и компетенции на обучители в ПОО в предприемачество;

  –          Да интегрира курса за обучение на обучители за наставничество на предприемачи в продължаващото образование на обучители в ПОО.

  Целеви групи:
  Обучители в областта на професионалното образование и обучение

  Резултати от проекта:

  – Адаптиран наръчник за наставничество за нуждите на обучители в професионалното образование и обучение;

  – Разработен и тестван комбиниран курс за обучение на обучители за наставничество на предприемачи;

  –  Уеб сайт, брошури, плакати.

 • Професия– Перспектива– Качество PROSPERITY

  Водеща организация:
  Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик
  Източници на финансиране:
  Програма за учене през целия живот– Леонардо да Винчи, Мобилност
  Период на реализация:
  01.06.2010 – 31.05.2011
  Партньори:
  Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, Австрия
  Главна цел:

  Допълване и обогатяване на знанията на 10 специалисти от БГЦПО– Пазарджик за предоставяне на по-добро качество на услугите в сферата на професионалното ориентиране и консултиране.
  Специфични цели:

  Запознаване със системата за професионално ориентиране и консултиране в Австрия и установяване на сътрудничество с институции в тази област; придобиване на знания за предлаганите услуги и използваните методи и инструменти за професионално ориентиране и консултиране в австрийски организации, подобряване и развитие на интеркултурните и езиковите познания на участниците.
  Целева група:

  Специалисти в сферата на професионалното образование и обучение за възрастни.
  Дейности:
  – подбор на ползвателите по предварително приети критерии, описани във формуляра за кандидатстване;
  – подготовка на ползвателите;
  – осъществяване на мобилност;
  – разпространение на резултатите.
  Резултати и въздействие:
  Придобитите знания за системата, предлаганите услуги, прилаганите методи и инструменти за професионално ориентиране и консултиране в Австрия ще послужат за професионалното развитие на участниците, които ще могат да се включват в  дейности по предоставяне на услуги в областта на професионалното ориентиране и кариерно консултиране.
  В резултат на проекта ще бъде установено и разширено сътрудничеството с институции от Австрия в областта на професионалното ориентиране и консултиране.

   

  Материали от обмена:

  Презентация „Професионално ориентиране в България“

  Презентация „Европейски практики в професионалното ориентиране“

  Българо-немско-английски речник на термините в професионалното ориентиране

  Презентация „Системата за професионално ориентиране в Австрия“

  Презентация „Опит за споделяне – методи за професионално ориентиране“

  Концепция за качество в професионалното ориентиране

 • Reach out

  Водеща организация:
  Istituto Tecnico Commerciale Statale, Италия
  Източници на финансиране:
  Леонардо да Винчи- Мобилност
  Цел:
  Практическо обучение на лица, преминаващи първоначално професионално обучение в действащи фирми в България;
  Целеви групи:
  Лица, преминаващи първоначално професионално обучение;
  Приемаща организация:
  Българо-германски център за професионално обучениe- гр. Пазарджик

 • Повишаване на шансовете за заетост на младежи в социално неравностойно положени – ReChance

  Водеща организация:
  Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, Австрия
  Срок на реализация:
  01.11.2009 – 31.10.2011
  Източници на финансиране:
  Програма за учене през целия живот – Леонардо да Винчи
  Партньори:
  България – Българо-германски център за професионално обучениe– гр. Пазарджик

  Германия- Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
  Германия- TBB – Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg
  Чехия- Tempo Training & Consulting
  Полша- Academy of Humanities and Economics in Lodz
  Португалия- Sonhos Para Sempre
  Италия- Universitá del Terzo Settore
  Цели:
  Основната цел на проекта е да прекъсне лошия кръг на демотивация, социално изключване и бедност, да обучи млади хора в затруднено положение на социални, методични и личностни компетенции и да насърчи тяхната увереност в собствените си възможности.
  Проектът цели да повиши шансовете за заетост на младите хора, базирани на холистичния подход:

  • преодоляване на личните бариери;
  • разпознаване и изграждане на силните страни;
  • развиване на самочувствие;
  • подобряване на социалните и междуличностни умения;
  • изграждане на увереност в способността им да учат;
  • да направят успешен преход към самостоятелен живот, продължаващо образование и обучение или работа.

  Целеви групи:

  • Младежи в социално неравностойно положение;
  • Преподаватели;
  • Учители и педагогически съветници в училища, родители.

  Резултати от проекта:

 • Обучение, продължаващо през целия живот, целящо повишаване на политическата заинтересованост и гражданското самочувствие /POWAR/

  Водеща организация:
  ESTA Danismanlik Egitim ve Ogretim Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi, Турция
  Срок на реализация:
  01.10.2005 – 30.09.2007
  Източници на финансиране:
  СОКРАТ, подпрограма Грюндвиг 1
  Партньори:
  България – Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик
  България – Педагогически факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора
  България – Община Добрич
  Германия – ESTA Bildungswerk e.V
  Германия – Offener Kanal TV Münster
  Германия – Турско сдружение Берлин-Бранденбург
  Гърция –    DIAN: Публикации – Обучение – Консултиране
  Румъния – Германо-румънска фондация, Тимишоара
  Румъния –  Училищен инспекторат в Марамуреш
  Турция –    BSB Асоциация на документалните филмови продуценти
  Турция –     Университет Сакарая
  Турция –     FINAL Dergisi – Частен образователен курс
  Основна цел:
  Главната цел на проекта е да разработи и предложи помощни учебни средства, за да насърчи ученето през целия живот за възрастни, целящо повишаване на политическата заинтересованост и основните граждански компетенции с акцент върху разрастването на Европейския съюз и мултикултурните общества.
  Подцели:
  1.Разработване на помощни учебни средства, за да насърчи ученето през целия живот за възрастни, целящо повишаване на политическата заинтересованост и основните граждански компетенции.
  2. Насърчаване на активното участие в местния политически живот.
  Целеви групи :

  Лица, които желаят да засилят политическата си ангажираност на различни нива, разширявайки Европейската си перспeктива, като например доброволци и служители в местни и национални  Неправителствени организации, мигрантски организации, организации за обучение на възрастни, местни и регионални политици, лица, работещи за местни и алтернативни медии.
  Резултати от проекта:
  1.Уеб сайт – www.powar.esta-bw.de
  2.Дванадесет филма
  3.Книжка с 12 модула, преведена на всички езици на партньорството

 • Процесно интегрирани методи на управление 2 /PIMM2/

  Водеща организация:
  Technologie-Transferstelle, Handwerkskammer Rhein-Main, Германия
  Срок на реализация:
  01.10.2003 – 31.03.2005
  Източници на финансиране:
  Програма за учене през целия живот – Леонардо да Винчи
  Партньори:
  1. Румъния – Biroul de management Oltenia S.A.
  2. Румъния – Германо-румънска фондация Тимишоара
  3. Полша – Pomorska Izba
  4. Латвия – Latvian Chamber of Commerce and Industry
  5. Англия – The Exchange network for training and Enterprise
  6. Унгария – Csongrad Megyei Kereskedelmi Es Iparkamara
  7. Швейцария – ARIAQ SA
  8. Литва – Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts
  9. Германия – Fraunhofer Institut Integrierte Pubikations- und Informationssysteme /IPSI/
  10. Германия – Zentralverband des Deutschen Handwerks
  11. Германия – ZDH
  12. Германия – Medical device certification GmbH
  13. Словакия – Slovak Chamber of Commerce and Industry
  14. Австрия – Faktor 10
  15. България – TUV NORD
  16. Чехия – Federace Ortopedických protetiku
  17. Чехия – Knorre Unternehmensberatung & Kommunikation
  Основна цел:
  Главната цел на PIMM2  е транснационално разпространение и доразвиване на концепцията за придобиване на умения и консултации на МСП “Процесно интегрирани методи за управление (PIMM)”, което може да се сертифицира.
  Подцели:
  Транснационално разпространение и доразвиване на концепцията, разработена в предишен проект PIMM, за придобиване на умения и консултации “Процесно интегрирани методи на управление” .
  Целеви групи:
  – Основните целеви групи са малки и средни предприятия;
  Резултати от проекта:
  – Концепция за придобиване на умения и обучение PIMM2 :

  • примерна документация;
  • обучителни и консултантски материали;
  • чек – листи, курикулуми;
  • процедури и правила за изпитване;
  • примерни изпити.
 • Иновация в професионалното обучение чрез интеграция на малки и средни предприятия

  Водеща организация:
  Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ – Плевен
  Срок на реализация:
  01.11.2002 – 31.10.2004
  Източници на финансиране:
  Програма за учене през целия живот – Леонардо да Винчи
  Партньори:
  България – Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик
  България – Българо-германски център за професионално обучение – гр. Стара Загора
  АВСТРИЯ – BFI – Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
  Германия – EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft e.v
  Германия – Zukunftsbau GmbH.
  Основна цел:
  Да се гарантира качеството на квалификационните мероприятия във фирмите в реална работна среда е необходим съответно обучен персонал (майстори– наставници) в малките и средни предприятия.
  Подцели:
  1. Разработване на система за установяване нуждите от обучение в областта на строителството, металотехниката, автомеханиката и новите технологии;
  2. Разработване на модуларизирани курикулуми за обучение на обучаващи в МСП в горепосочените браншове и тяхното изпробване и приложение;
  3. Разработване на система за сертифициране на предприятия – партньори в професионалното обучение.
  Целеви групи:
  Малки и средни предприятия, преподаватели по практика, майстори-наставници, ръководители, отговарящи за обучението в МСП, браншови камари и социални партньори.
  Резултати от проекта:
  1.Каталог на нуждите от обучение в МСП;
  2.Система за сертифициране на предприятията – партньори в професионалното обучение;
  3.Нови курикулуми “Обучение на обучаващи” заедно с помощни материали;
  4.Примерни модули/учебни материали.

   

 • Трансфер на концепция за квалификация и ръководства за прилагане на ориентирано към обучаемите обучение в областта на- Дизайн на дигитални и принт медии- в Централна и Източна Европа /JOBART CEE/

  Водеща организация: 
  Die Wille GmbH, Берлин, Германия
  Срок на реализация: 
  01.01.2004 – 31.03.2006
  Източници на финансиране: 
  Леонардо да Винчи
  Партньори: 
  България – БГЦПО – гр. Пазарджик
  България – Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/НАПОО/
  България – Асоциация Алтернативи – гр. Айтос
  Унгария – Hungarian National Observatory for Employment, Education and Training
  Унгария – Budapest Corvinus University
  Полша – Academy of Humanities and Economics Lodz
  Полша – Vocational Training Studio “Voca Train” Kolobrzeg
  Румъния – Institute of Educational Sciences
  Румъния – National Fondation for Community Development
  Великобритания – The Proper Job Organization, Proper Job Theatre Company Ltd
  Основна цел: 
  Главната цел на проекта е да създаде и въведе програма за професионално обучение, която дава възможност на обучавания да преодолява трудности и му позволява да действа успешно в бързо променящата се настояща и бъдеща работна среда в 4-те страни от Централна и източна Европа.
  Подцели:
  1. Да допринесе за придобиването на нови професионални умения в област медиен дизайн;
  2. Да спомогне за интеграцията на хората в обществото;
  3. Да подпомогне реализацията на безработните на пазара на труда;
  4. Да допринесе за устойчивостта на работното място на заети лица;
  Целеви групи:
  Безработни и заети лица:

  • в неравностойно положение;
  • изпитващи затруднения в общуването с останалите;
  • желаещи да придобият квалификация в областта на дигиталния медиен дизайн.

  Резултати от проекта:
  1. Адаптирани модули за обучение по медиен дизайн
  2. Проведен е курс по Медиен дизайн за представители на целевата група
  3. Уебсайт на шест езика – www.jobart.org
  4. Национална и транснационална мрежа,базирана на e-mail
  5. Съвместен 6 тиражен бюлетин на английски език
  6. Съвместна брошура за проекта (2000 екземпляра на 6 езика)
  7. Книжка за проекта ( на английски и немски език)
  8. Доклад за поуките от проекта