bgdeen

Предприсъединителни програми

 

 • Насърчаване на заетостта в области Пазарджик, Стара Загора, Пловдив и Хасково чрез модулно професионално обучение

  Водеща организация: 
  Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик
  Срок на реализация: 
  01.01.2003 – 31.07.2003
  Източници на финансиране: 
  PHARE BG 004.03 – Професионално обучение
  Партньори: 
  България – БГЦПО – Стара Загора
  България – “Оптикоелектрон АД” – гр. Панагюрище
  България – “Оптикс АД” – гр. Панагюрище
  България – “Бунай” ООД – гр. Панагюрище
  България – ЗММ “Металик” АД – гр. Пазарджик
  България – “Раис” ООД – гр. Пазарджик
  България – “Либхер – Хаусгерате Марица” ЕООД – Пловдив
  България – Община Пазарджик
  България – ВК “Лоза”, с. Хрищени
  България – ИЖН – Костинброд, звено НИГО – Стара Загора
  България – “Хранинвест – ХМК” АД – гр. Стара Загора
  България – “Родина – Хасково” АД – гр. Хасково
  България – Унитерм ООД – гр. Стара Загора
  България – ЕТ “Емилия Мушников” – гр. Стара Загора
  Основна цел:
  Проектът има за цел да допринесе за повишаване нивото на заетост и за стимулиране на икономическото развитие в браншове: машиностроене и строителство в целевите области, чрез подпомагане и усъвършенстване на съществуващата система за професионално обучение.
  Подцели:
  1. Бенефициентите да придобият нови професионални умения съответно в областите  машиностроене и строителство;
  2. Да подпомогне реализацията на безработните на пазара на труда;
  3. Да изгради предпоставки за създаване на заетост в бранш машиностроене и строителство;
  4. Да допринесе за устойчивостта на работното място на заети лица;
  5. Да допринесе за усъвършенстването на съществуващата система за професионално обучение.
  Целеви групи:
  1. Безработни лица от целевите области – Пазарджик, Хасково, Пловдив и Стара Загора
  2. Заети лица от целевите области.
  Резултати от проекта:
  1. Безработните от облaсти Пазарджик и Стара Загора да придобият нови и съответстващи на пазара на труда в региона, професионални умения в области: машиностроене и строителство и допълнителни умения за успешна интеграция и реализация на пазара на труда;
  2. Затвърждаване на придобитите професионални знания и умения на безработните в реална фирмена среда;
  3. Подпомагане на  фирмите, участващи в проекта с допълнителна квалифицирана работна ръка;
  4. Усъвършенстване на професионалните уменията на обучените  заети лица в бранш машиностроене и строителство.

   

 • Професионално обучение и насърчаване на предприемачеството в Пернишки регион

  Водеща организация:
  Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик
  Срок на реализация:
  01.01.2001 – 30.09.2001
  Източници на финансиране:
  Програма PHARE SMAEP
  Партньори: 
  България – Българо-германски център за професионално обучение  – Стара Загора
  България – Регионален Бизнес Център за МСП – гр.Перник
  България – Регионална Агенция за Икономическо Развитие – гр. Пазарджик
  Основна цел: 
  Проектът има за цел да допринесе за повишаване нивото на заетост в регион Перник и постигане устойчива промяна в структурата на обаластното стопанство.
  Подцели:
  1. Да допринесе за придобиването на нови и съответсващи на пазара на труда в региона професионални умения ;
  2. Да изгради предпостaвки за създаване на заетост в областта на МСП;
  3. Да подпомогне реализацията на обучените;
  4. Да допринесе за изграждането на устойчив капацитет в регион Перник.
  Целеви групи:
  Безработните и съкратените от добивната промишленост, членовте  на техните семейства, вкл. безработните младежи и жени от общините Перник, Радомир и Брезник.