bgdeen
26
юни
2018

Работна среща с представители на Агенцията по заетостта и нейните регионални структури

На 17 май в клон Пазарджик се проведе първата работна среща за 2018 г. с представители на Агенцията по заетостта и нейните регионални структури в изпълнение на Плана за обученията, провеждани в ДП БГЦПО по НПДЗ. Присъстваха 29 участници от цялата страна, между които и г-жа Надежда Богданова от Централната администрация.
Участниците се запознаха със специализацията на клон Пазарджик и планираните предстоящи курсове, като се акцентира върху ролята на Дирекциите „Бюра по труда“ при подбора на безработните лица, правилното им консултиране и насочване. От друга страна като обучителна институция ДП БГЦПО клон Пазарджик създава условия за социализиране на безработните лице в обществото и придобиване на увереност за приобщаване към група, паралелно с усвояване на нова професия или ключова компетентност. Посочиха се новите изисквания от НАПОО и съпътстващите обучението документи – медицинско свидетелство и документ за завършено образование. Г-жа Николова обърна внимание на представителите на ДБТ при консултиране на лицата да изискват тези документи.

Представители на ДБТ в клон Пазарджик 2018