bgdeen
22
яну
2018

Семинар „Акценти в практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки“

       ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ клон Пазарджик предлага на Вашето внимание обучителен семинар на тема: „Акценти в практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки “, който ще се проведе на 8.02.2018 г., гр. Пазарджик, ул. Пловдивска“ № 17
      Семинарът е с практическа насоченост и е подходящ за всички юристи и специалисти от институции, юридически и физически лица, неправителствени организации, провеждащи обществени поръчки, отговорни за правилното прилагане на нормативните разпоредби.
        Лектор: Мариана Кацарова – юрист, експерт по обществените поръчки.
      Мариана Кацарова е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Целият й професионален опит е свързан с контрола в областта на обществените поръчки. От 2000г. до 2005г. работи като юрисконсулт в „Правна дирекция“ на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, чийто правоприемник е Агенцията за държавна финансова инспекция. В периода 2005 – 2016г. работи в Сметната палата, като последователно заема длъжностите началник на отдел „Методология на одитната дейност“ и директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“. От 2016г. и към момента е главен редактор на списание „Обществени поръчки“. През годините е участвала в работните групи за подготовка на ЗОП и ППЗОП и на техните изменения. Автор на множество публикации и активен лектор по материята на възлагането и контрола на обществени поръчки.

ПРОГРАМА

9.30 – 11.00ч. Избор на ред за възлагане на обществени поръчки:

 • видове обекти на обществените поръчки – особености при услуги и строителство;
 • забрана за разделяне на обществените поръчки – изключения;
 • прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

 

Основни моменти при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява:

 • характер на този ред за възлагане – последици;
 • срокове за подаване на оферти – удължаване;
 • разяснения по условията на поръчката – право и задължение;
 • окомплектоване на офертите;
 • работа на комисията;
 • сключване на договор.

 

11.00 – 11.15ч. Кафе пауза

11.15 – 12.45ч. Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП.

Условия на обществените поръчки:

Лично състояние на участниците:

 • задължителни и незадължителни обстоятелства;
 • промени в обстоятелството по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП;
 • документи за доказване на съответствие преди сключване на договор.

 

Критерии за подбор на участниците:

 • допустими критерии за подбор и начин на обявяване;
 • доказателства за съответствие с критериите за подбор;
 • използване капацитета на трети лица.

 

12.45 – 13.30 ч. Обяд

13.30 – 15.00ч. Условия на обществените поръчки. Критерии за възлагане на обществени поръчки:

 • видове критерии за възлагане;
 • допустими и недопустими показатели за оценка по ЗОП и ППЗОП;
 • методика за оценка на офертите – слабости и грешки.

 

Гаранции за изпълнение:

 • допустими форми;
 • изисквания на възложителя към гаранцията за изпълнение и оповестяване;

 

Проект на договор за обществена поръчка:

 • използване на стандартизирани образци на договори и договорни клаузи;
 • срок на договорите;
 • липса на осигурено финансиране.

 

15.00 – 15.15ч. Кафе пауза

15.15 – 17.00ч.  Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки:

 • окомплектоване на офертите;
 • съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП;
 • ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне;
 • подаване на заявления за участие/оферти.

 

Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП:

 • състав на комисията;
 • възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за разглеждане на оферти;
 • публични заседания;
 • допускане на кандидати/участници;
 • разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП;
 • документиране работата на комисията – протоколи и доклад;

 

Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове.

 

Условия за участие:

Такса за участие – 120 лв. с ДДС, за втори участник от една организация – 5% отстъпка,

Таксата включва учебни материали, две кафе паузи и обяд.

Плащането може да извършите чрез банков превод по сметка на:

ДП БГЦПО клон Пазарджик

BIG: UNCRBGSF

IBAN: BG83 UNCR 7000 1520 2653 17

Крайният срок за записване и заплащане на таксата е 5.02.2018г. Фактурите за извършеното плащане ще бъдат предоставени на семинара.

 

Настаняване

Таксата за участие не включва нощувка.

При желание от Ваша страна можем да Ви настаним в общежитието на ДП БГЦПО клон Пазарджик. Цени за настаняване:

 • една нощувка в двойна стая – 24 лв. с ДДС
 • една нощувка в единична стая – 30 лв. с ДДС

 

Регистрация за участие в семинара

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр за регистрация на e-mail: info@paz.bgcpo.bg.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на следните телефони: 034/404501; 034/404504 и 0889719922.